KH:n Vastine arviointikertomukseen vuodelta 2016 § 120

Puhujapöntössä
Kuva: Hannu ”Köyhä” Ovaskainen

Ensimmäiseksi on todettava, että tarkastuslautakunta oli kertomuksessaan nostanut esille kuntakonsernin talouden ja hallinnon kannalta keskeisiä seikkoja ja antanut niihin suosituksia:

  1. Taloushallinnon järjestelyjä on kehitettävä. Tarkastuslautakunta suosittaa taloushallinnon uudelleen organisointia ja talouteen liittyvien tehtävien järjestelyä koko konserni huomioiden.
  2. Tulorahoitus on turvattava. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kaupungin omistuksen sekä kaavoitusmonopolin hyödyntämiseen tärkeänä osana tulorahoitusta. Tarkastuslautakunta suosittaa selvittämään konserniyhteisöiltä edellytetyn tuloutuksen vaihtoehtoja konsernirakennetta kehittäen.
  3. Kaupunkikonsernin lainamäärä kasvaa huolestuttavasti. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kaupunkikonsernin velkaantuneisuuteen.
  4. Omistajaohjausta ja konsernivalvontaa on selkeytettävä. Tarkastuslautakunta suosittaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan tehtävien selkeyttämistä.
  5. Tavoitteiden on perustuttava strategiaan ja oltava mitattavia. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen strategisista lähtökohdista. Mitattavaan muotoon asetetut toiminnan tavoitteet ovat vahva tuki johtamiselle.
  6. Suunnitelmallisuus ja asiantuntijoiden näkemys varmistettavassa valmistelussa. Tarkastus-lautakunta kiinnittää huomiota asiantuntijuuden varmistavaan päätösten valmisteluun.

Kesäkuussa merkitsimme tuon kertomuksen tiedoksi ja samalla pyysimme kaupunginhallitukselta selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella. Nyt käsittelyssä on juuri KH:n vastaus siihen.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä toteaa, että kaupunginhallitus on paneutunut vastauksen antamiseen huolella. Vastaus on selkeästi jaoteltu, ja siitä on helppo löytää se linja ja menettelyt, joilla KH vastaa lautakunnan arviointikertomukseen.

Valtuuston on kuitenkin syytä tarkasti arvioida, onko se vastaus riittävän konkreettinen? Ovatko jo tehdyt ja kaavaillut muutostoimenpiteet riittäviä ja oikeansuuntaisia? Ratkotaanko niillä parhaalla mahdollisella tavalla arviointikertomuksen esittämiin kehittämistarpeisiin?

Onko aikataulutus huomioitu? – Miten ja milloin syytä tarkastella lähtevätkö ”muutokset” todella käytännössä toteutumaan? Onko vastuunjako riittävällä tarkkuudella huomioitu?

Arviointikertomus, KH:n vastine ja valtuuston niitä koskevat käsittely ja päätökset ovat kaupungin tulevan kehityksen suhteen tärkeitä. Niiden antamat ”suuntaviitat ja askelmerkit” ovat hyödyllisiä vain, jos ne otetaan huomioon ja muutetaan käytänteitä paremmin vastaaviksi.

Jos näin ei tehdä, niin raportin kehittämisehdotukset ja KH:n niitä koskevat linjaukset eivät toteudu.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä toteaa, että tarkastuslautakunta ja kaupunginhallitus ovat tiukasti pitäytyneet roolissaan. Eivätkä ole astuneet ns. ”toistensa tonteille”. Hyvä niin.

Valtuusto ylimpänä vallankäyttäjänä on myös ns. ”temppelinharjalla”. Päävastuu on täällä valtuustosalissa ja meillä valtuutetuilla.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä merkitsee vastauksen tiedoksi ja hyväksyy KH:n vastineen arviointikertomukseen. Samalla ilmoitamme, että jos muista valtuustoryhmistä tulee esityksiä ja tarvetta tarkastella tai nostaa jokin erityinen kohta erikseen pohdittavaksi – olemme siihen valmiit.

 

Jaakko Portti                                           RYHMÄPUHEENVUORO

Valtuuston kokous

23.10.2017