Terveyskeskusmaksu pois vuonna 2018

screenshot-431
Taloussanomat 9.11.2012

Taustaa:

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovat jatkuvasti kohentuneet, mutta samanaikaisesti terveys- ja hyvinvointierot ovat jopa kasvaneet. Sosioekonomisten terveys- ja hyvinvointierojen lisäksi eroja ilmenee myös alueellisesti ja sukupuolten välillä. Terveyserojen kaventaminen on kansallinen tavoite. Edelleen sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kunnilla on vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamisesta.

Aikoinaan kansanterveyslain valmistuessa sen pääperiaate oli perusterveydenhuollon maksuttomuus. Vuonna 1992 eduskunta sääti lain, jonka mukaan kunta voi halutessaan ryhtyä perimään terveyskeskusmaksua. Se otettiin käyttöön vuoden 1993 alussa. Samalla jo kerran purettu (v.1981) pienten maksujen perimisbyrokratia rakennettiin uudelleen.

Terveyskeskusmaksu ei ole merkittävä rahoituslähde kunnille. Vain muutama prosentti kustannuksista katetaan maksuilla. Pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden palvelumaksujen poistaminen on myös KELA:n tutkimusraportin mukaan rahoitusjärjestelmän tehokkaimpia keinoja vähentää eriarvoisuutta. Helsingin kaupunki on poistanut terveyskeskusmaksunsa vuonna 2013.

Työssäkäyvillä on maksuton työterveyshuolto ja opiskelijoilla opiskelijaterveydenhuolto. Sen sijaan terveyskeskusmaksu kohdistuu lapsiperheisiin, pitkäaikaissairaisiin, eläkeläisiin ja muihin työelämän ulkopuolella oleviin väestöryhmiin – siis pienituloisemmat joutuvat maksamaan terveyskeskuspalveluista. Tilanne on erikoinen, eriarvoinen, ja omiaan lisäämään terveyseroja.

Aloitteen sisältö:

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy toimiin terveyskeskusmaksujen poistamiseksi ja valmistelee vuoden 2018 budjetin niin, että terveyskeskusmaksusta voidaan luopua.

Maksun poiston kuntataloudelliset vaikutukset selvitetään vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä. Poiston vaikuttavuutta terveyserojen kaventumiseen seurataan vuosittain.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto 20.2.2017

Jaakko Portti ja kaksikymmentä muuta valtuutettua