Ei kategoriaa

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 6 §:n MUKAINEN KYSELY ROVANIEMEN KAUPUNGINHALLITUKSELLE:

Rovaniemen kaupunki on Kunta-asunnot Oy:ssä suurena omistajana. Kyseinen yhtiö on korottamassa vuokria tasolle, joka asukkaiden tulotaso huomioon ottaen on kohtuuton, ja tuottaa taloudellisia vaikeuksia. Toteutuessaan se tulee kasvattamaan kaupungin toimeentulomenoja huomattavasti. Yhtiön taloudelliset vaikeudet maksatetaan taantuman kynnyksellä kohtuuttomasti asukkailla.

Mihin toimiin Rovaniemen kaupunki ryhtyy yhtiön isona omistajana Kunta-asunnot Oy:n toteuttamien 10 %:n suuruisten kohtuuttomien vuokrankorostusten johdosta?

Rovaniemellä 11.11.2008
Valtuuston kokouksessa

Jaakko Portti (ensimmäinen allekirjoittaja)
33 allekirjoittajaa kaikista puolueista

Valtuuston työjärjestyksen ko. kohta:

6§ Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys

Vähintään kahdeksasosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen kunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa koskevasta asiasta.

Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.

Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta tutkimaan kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä.